"Prymusi"


GALA PRYMUSÓW 2016 W PG 1

 

   

16 marca 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży odbyła się uroczysta Gala Prymusów, na którą wraz z rodzicami zostali zaproszeni najzdolniejsi uczniowie tej szkoły. Gośćmi wieczoru byli również: pani dr Agnieszka Muzyk – wiceprezydent Miasta Łomża, pani Dorota Szymonowicz – dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pani Bogumiła Olbryś – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łomży, pan Maciej Listowski – wicedyrektor ŁCRE, pani Halina Szeligowska – dyrektor SP nr 7 w Łomży oraz pani Agnieszka Nikiel – przewodnicząca Rady Rodziców PG1.

Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem montażu słowno-muzycznego autorstwa Haliny Rogowskiej pt. „U progu myśli, u źródeł wiedzy”, którego motywem przewodnim było ukazanie kształcenia się i zdobywania wiedzy jako potrzeby człowieka. Scenariusz był utrzymany w konwencji dysputy naukowej, odwiecznej w której wykorzystano myśli klasyków filozofii: Sokratesa, Platona i Arystotelesa oraz fragmenty twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Oprawę muzyczną przedstawienia przygotowała pani Małgorzata Czochańska, scenografię - pani Hanna Stec, a oprawę plastyczną pani Krystyna Kamińska

Zasadniczą część wieczoru, czyli uhonorowanie PRYMUSÓW i ich rodziców, rozpoczęło przemówienie dyrektora PG 1, pani Teresy Kurpiewskiej, nawiązujące do myśli Arystotelesa: „Mądrość powstaje z wiedzy i jest ona najlepszą ze wszystkich dóbr”. Pani Dyrektor podkreśliła, że Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży to szkoła, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale uczy też poruszania się we współczesnym świecie. To szkoła otwarta na tych, którzy mają twórcze podejście i chcą rozwijać swoje talenty i uzdolnienie na różnych płaszczyznach. Zwracając się do bohaterów wieczoru, czyli Prymusów, pani Dyrektor podziękowała im za osiągnięcia, które wywołują ogromną radość i dumę, za dokonania w różnych dziedzinach: naukowej, kulturalnej, sportowej.

Oficjalną część wieczoru zakończyły przemówienia gości. Pani dr Agnieszka Muzyk wyraziła swoje uznanie dla osiągnięć Prymusów, gratulowała rodzicom. Odnosząc się do myśli antycznej, podkreśliła rolę wychowania młodzieży w duchu nieprzemijających wartości. W ciepłych słowach skomentowała część artystyczną. Nawiązując do osiągnięć uczniów PG 1 podkreśliła, że młodzież może być szlachetna i zaangażowana społecznie, jeżeli trafi na mądrych nauczycieli i wspierających rodziców. Pani Dorota Szymonowicz zwróciła uwagę na wysiłek, jaki poczynili Prymusi, by osiągnąć zamierzony cel. Stwierdziła, iż markę szkoły budują wszyscy: rada pedagogiczna, rodzice i uczniowie, a zaprezentowaną cześć artystyczną nazwała „rekolekcjami dla duszy”. Z wielką atencją o pracy PG 1 mówiła również pani Bogumiła Olbryś. Podkreśliła wkład, jaki wnieśli nauczyciele, którzy umieją wspierać młodych ludzi w trudnej drodze do zdobycia wykształcenia..

Na zakończenie uroczystości wręczono wszystkim gościom wyjątkowe pamiątki. Były to obrazy z motywami kwiatowymi, przygotowane przez uzdolnionych uczniów PG 1.

Tytuł Prymusa 2016 w PG 1 otrzymali:

Magdalena Kalska, Wiktoria Śledziewska - średnia ocen 5,5 ; Weronika Arnister, Mateusz Dudziński, Klaudia Korytkowska, Joanna Pogroszewska - średnia ocen 5,4; Zofia Horoszko, Wiktoria Laskowska, Eliza Modzelewska, Patrycja Modzelewska, Julia Szczęsna, Karolina Trzaska, Wiktor Zawadzki - średnia ocen 5,3; Julia Baczewska, Wiktoria Małachowska, Martyna Trzonkowska, Izabela Wasiliew - średnia ocen 5,2; Julia Krajza, Katarzyna Lipińska, Patrycja Małs, Marek Przestrzelski, Klaudia Ramotowska, Nikola Natalia Stefańska, Izabela Szeligowska, Julia Tombak- średnia ocen 5,1; Jan Cieśliński, Aleksandra Chojnowska, Patrycja Aleksandra Chrzanowska, Adam Dęby, Aneta Grodzka, Martyna Grzymała, Klaudia Anna Kojro, Julia Kozłowska, Paulina Rabek, Miłosz Truszkowski - średnia ocen 5,0.


CI, KTÓRZY WIERZĄ, ŻE NAUKA JEST CZYMŚ PIĘKNYM

PRYMUSI PG1

 

            16 marca 2015 roku po raz piętnasty w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży odbyła się uroczystość, której celem jest uhonorowanie Prymusów, czyli uczniów ze średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowym zachowaniem. O godzinie 1800 w auli szkolnej zgromadzili się Prymusi 2015, ich rodzice, nauczyciele, dyrekcja szkoły, a także goście honorowi: wiceprezydent Łomży - pani dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku – pani Dorota Szymonowicz, przewodnicząca  Rady Miejskiej w Łomży – pani Bernadeta Krynicka, wicedyrektor ŁCRE – pan Maciej Listowski, dyrektor SP 7 w Łomży – pani Halina Szeligowska. Wiceprezydent Łomży - pani dr Agnieszka Muzyk w ciepłych, serdecznych słowach wypowiadała się o zgromadzonych uczniach. Nazwała ich elitą miasta Łomża. Dziękowała rodzicom za stworzenie młodzieży doskonałych warunków do rozwoju. Zwróciła także uwagę na trud i wysiłek nauczycieli, którzy pracują na co dzień z uczniami w taki sposób, by jak najefektywniej rozwijać ich zainteresowania. Dyrekcji szkoły i nauczycielom podziękowała za rozwijanie talentów uczniów zdolnych oraz za umiejętność wspierania w procesie dydaktycznym uczniów mających problemy w nauce, by także osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości. Dowodem wytężonego wysiłku Rady Pedagogicznej PG1 są wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych we wszystkich latach istnienia szkoły.

 Prymusi zaprezentowali się wspaniale. Każdy z nich przygotował krótką prezentację swoich pasji, osiągnięć, zainteresowań i dokonań. A nie było tego mało. Publiczność podziwiała liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, w działalności społecznej, zarówno na forum lokalnym, jak i ogólnopolskim. Rodzice nie kryli dumy i wzruszenia, gdy z rąk dyrektora szkoły - pani Teresy Kurpiewskiej oraz zaproszonych gości otrzymywali listy gratulacyjne, a Prymusi nagrody książkowe. Tacy uczniowie są niewątpliwie najlepszą wizytówką szkoły, a każdy z nich mógłby z pełną odpowiedzialnością podpisać się pod słowami Marii Skłodowskiej – Curie: „Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś pięknym”.

Część artystyczna, która uświetniła uroczystość, nosiła tytuł Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja mówiącym malarstwem. Inspiracją do jej przygotowania stał się film „Wypisz, wymaluj miłość”. Młodzi aktorzy próbowali rozstrzygnąć, która z dziedzin jest bardziej wartościowa. Słowo pisane czy sztuki plastyczne? Literaturę tworzy się nie umysłem, a sercem – brzmi jedno z haseł pracowni polonistycznej w przedstawieniu, zaś plastyczną zdobi napis: Artysta jest twórcą piękna. Jedni tworzą obrazy, wyrażają swoje emocje poprzez kolory, odcienie, faktury, inni zaś uważają, że środki stylistyczne: metafory czy epitety – upiększają świat, dlatego piszą wiersze i recytują. Która z dziedzin sztuki wygrywa? Aktorzy w przepięknym montażu słowno-muzycznym dochodzą do wniosku, że nie ma wygranych i przegranych. Przedstawienie niesie symboliczne przesłanie mówiące o idei piękna, poezji i potrzeby artystycznego wyrażania siebie w życiu każdego człowieka. Artyści udowodnili również, że spotkanie na swojej drodze nauczyciela - mistrza może pomóc w odkryciu prawdziwego sensu istnienia. Na pewno nie jest nim wirtualna internetowa rzeczywistość, która "okrada" młodych ludzi z życia. Zabiera czas, mami fałszywymi obietnicami i niszczy prawdziwe relacje międzyludzkie. Utrzymaną w podniosłym, ale optymistycznym nastroju część artystyczną dopełniały nastrojowe utwory muzyczne, brawurowo wykonane przez młodzież. Za przygotowanie montażu słowno-muzycznego odpowiedzialne były panie: Mariola Niemkiewicz i Katarzyna Klewicka. Pani Krystyna Kamińska zadbała o elementy scenografii, która dopełniała formułę artystyczną przedstawienia. Po jego obejrzeniu trudno się nie zgodzić ze słowami dyrektora Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku – pani Doroty Szymonowicz, która  powiedziała, że każdy człowiek jest jak kwiat, który ma swoją porę dojrzewania i kwitnienia. Prymusi PG1 rozkwitli wspaniale.

Zaszczytny tytuł "Prymus 2015" otrzymali: Julia Baczewska, Natalia Baczewska, Ada Brodowska, Magdalena Brzeziak, Piotr Chojnowski, Katarzyna Dąbrowska, Mateusz Dudziński, Martyna Grzymała, Zofia Horoszko, Magdalena Kalska, Klaudia Korytkowska, Klaudia Kownacka, Julia Krajza, Wiktoria Laskowska, Wiktoria Mieczkowska, Marika Mocarska, Joanna Moczarska, Eliza Modzelewska, Jakub Modzelewski, Patrycja Modzelewska, Eryk Mroczko, Klaudia Piasecka, Joanna Pogroszewska, Magda Przestrzelska, Paulina Rabek, Paulina Siedlecka, Aleksandra Sobocińska, Julia Szczęsna, Aleksandra Szkirel, Wiktoria Śledziewska, Adrianna Tarnacka, Karolina Trzaska, Izabela Wasiliew, Wiktor Zawadzki,  Agnieszka Żyjewska.

Opracowała: Monika Brajczewska


Tradycją naszej szkoły są spotkania z prymusami, uczniami, którzy osiągnęli średnią 5, 0 i więcej.


Prymusi 2014

"Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń" - Prymusi 2014 w PG1
Spotkanie Prymusów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łomży ma już swoją tradycję. Ta wspaniała, podniosła uroczystość odbywa się nieprzerwanie od roku 2000, a nazwiska wszystkich dotychczasowych Prymusów są upamiętnione w szkolnej gablocie. W dniu 6 marca 2014 roku już po raz piętnasty najlepszych uczniów i ich rodziców zaprosiliśmy do auli szkolnej.
Prymusi to uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i zachowaniu - średnia ocen, co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie. Cechuje ich ciekawość poznawcza i motywacja twórcza. Efekty ich aktywności i kreatywności można podziwiać podczas wielu uroczystości szkolnych i konkursów.
W bieżącym roku szkolnym takich prymusów jest 25, zostali oni uhonorowani nagrodami i dyplomami, a ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne.
Dyrektor gimnazjum - pani Teresa Kurpiewska, przemawiając podczas uroczystości, podkreśliła, iż PRYMUSI stanowią elitę naszej szkoły i są najlepszą wizytówką PG1. Swoimi wynikami dowodzą, że młody człowiek wspomagany przez nauczycieli i rodziców może osiągnąć bardzo wiele, cieszyć siebie i najbliższych swoimi sukcesami. Wyraziła też nadzieję, że być może w przyszłości uczeń tego gimnazjum powiększy grono Polskich Laureatów Nagrody Nobla.
Uroczystość uświetniła inscenizacja, która przebiegała pod hasłem: "Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń. Kluczem do sukcesu jest ich realizacja". Część artystyczna zachwyciła pięknymi występami muzycznymi, a publiczność nie szczędziła oklasków dla uczniów, którzy w niezwykle sugestywny sposób zaprezentowali fragment "Stowarzyszenia umarłych poetów". Oryginalny scenariusz przygotowały panie Mariola Niemkiewicz i Katarzyna Klewicka, wspierane przez p. Małgorzatę Czochańską (oprawa muzyczna) i p. Krystynę Kamińską (oprawa plastyczna). Przesłaniem inscenizacji było zachęcenie do poszukiwania własnych wartości, indywidualnej drogi życiowej bez względu na to co inni myślą o naszych wyborach.
Tegoroczną galę Prymusów zaszczycili znakomici goście: pan Andrzej Piechociński - Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży, pan Maciej Listowski - wicedyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji, Ewa Gąsiorowska - Kierownik Pływalni Miejskiej nr 2 w Łomży.
Tytuł Prymusa 2014 w PG 1 otrzymali: Eryk Mroczko, Emilia Kurpiewska, Joanna Moczarska, Aleksandra Zalewska, Kamila Maria Koszykowska, Magdalena Chodnicka, Jakub Duda, Mateusz Dudziński, Magdalena Kalska, Klaudia Kownacka, Aleksandra Sobocińska, Julia Baczewska, Natalia Baczewska, Paulina Chrzanowska, Jakub Dmuchowski, Ewa Grądzka, Zofia Horoszko, Paulina Just, Alicja Michalska, Marika Mocarska, Eliza Modzelewska, Pamela Olender, Patryk Pisarski, Magda Przestrzelska, Adrianna Tarnacka
Klasa Imię i nazwisko Średnia ocen
I b 1 Magdalena Kalska 5,1
I d 1 Eliza Modzelewska 5,0
I f 1
2
Mateusz Dudziński
Zofia Horoszko
5,1
5,0
I g 1 Julia Baczewska 5,0
II b 1 Klaudia Kownacka 5,1
II d 1
2
3
4
5
6
7
Eryk Mroczko
Joanna Moczarska
Natalia Baczewska
Paulina Just
Marika Mocarska
Patryk Pisarski
Adrianna Tarnacka
5,5
5,4
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
II f 1 Aleksandra Sobocińska 5,1
II g 1 Magda Przestrzelska 5,0
III a 1
2
Pamela Olender
Paulina Chrzanowska
5,0
5,0
III b 1
2
3
4
5
Emilia Kurpiewska
Kamila Maria Koszykowska
Magdalena Chodnicka
Ewa Grądzka
Alicja Michalska
5,4
5,3
5,1
5,0
5,0
III e 1 Jakub Dmuchowski 5,0
III f 1
2
Aleksandra Zalewska
Jakub Duda
5,4
5,1

Prymusi 2013

Klasa Imię i nazwisko Średnia ocen
I a Aleksandra szkirel 5,0
I b Klaudia Kownacka 5,0
I d
Eryk Mroszko
Natalia Baczewska
Joanna Moczarska
Adriana Tarnacka
5,2
5,0
5,0
5,0
I f Aleksandra Sobocińska 5,1
II b
Kamila Maria Koszykowska
Magdalena Chodnicka
Emilia Kurpiewska
5,2
5,0
5,0
II f Aleksandra Zalewska 5,0
III a
Agnieszka Krajewska
Monika Dłużniewska
Justyna Zaręba
5,4
5,0
5,0
III c Luiza Czarnocka 5,2
III d Anna Łapińska 5,1
III e
Igor Kołakowski
Wojciech Ambroziak
Weronika Dardzińska
Alan Bednarczyk
5,3
5,2
5,1
5,0
III g
Angelika Nowocińska
Aleksandra Szczęsna
5,1
5,1

Prymusi 2012

Wojciech Ambroziak
Alan Bednarczyk
Paulina Chmielewska
Luiza Czarnocka
Monika Dłużniewska
Jakub Duda
Justyna Jemielita
Igor Kołakowski
Piotr Komorowski
Jan Kowalewski
Agnieszka Krajewska
Emilia Kurpiewska
Aneta Lemańska
Katarzyna Mroczkowska
Milena Mroczkowska
Konstancja Piaścik
Patryk Saniewski
Aleksandra Szczęsna
Marta Szymańska
Magda Urbanowska
Rafał Wierciszewski
Martyna Wysocka
Paulina Zabielska
Aleksandra Zalewska
Bartosz Zaniewski
Justyna Zaręba


Prymusi 2011

Milena Mroczkowska – 5,6

Urszula Wiśniewska – 5,4

Katarzyna Mroczkowska – 5,3

Paulina Barwikowska – 5,3

Paulina Popławska – 5,3

Katarzyna Dłużniewska – 5,2

Piotr Komorowski – 5,2

Igor Kołakowski– 5,2

Monika Dłużniewska– 5,2

Konstancja Piaścik – 5,2

Wojciech Ambroziak–5,1

Błażej Mazurek–5,1

Magda Urbanowska – 5,1

Agnieszka Krajewska– 5,0

Alan Bednarczyk–5,0

Jan Kowalewski – 5,0

Aleksandra Szczęsna – 5,0

Marcin Chrostowski – 5,1

Anna Olszyńska – 5,1

Marta Wiśniewska – 5,1

Martyna Janowska –5,1

Anna Cwalina– 5,0

Paulina Chmielewska – 5,0

Izabela Łada – 5,0

Hubert Lipiński –5,0

Katarzyna Jastrzębska –5,0


Prymusi 2010

Paulina Barwikowska
Aleksandra Białomyzy
Kamil Bzura
Karolina Chodnicka
Marcin Chrostowski
Anna Cwalina
Martyna Dąbrowska
Katarzyna Dłużniewska
Aleksandra Frołow
Kinga Karwowska
Piotr Komorowski
Magdalena Korytkowska
Hubert Lipiński
Paweł Milewski
Katarzyna Mroczkowska
Milena Mroczkowska
Adam Oleksy
Anna Olszyńska
Katarzyna Pawelczyk
Konstancja Piaścik
Monika Pietrzak
Łukasz Remez
Mateusz Remez
Beata Rybicka
Marta Szymańska
Magda Urbanowska
Sylwia Wądołowska
Martyna Wicik
Joanna Wierciszewska
Marta Wiśniewska
Urszula Wiśniewska
Bartosz Zaniewski

Prymusi 2009

Katarzyna Dłużniewska

Monika Domaszewska

Sylwia Wądołowska

Kinga Karwowska

Beata Rybicka

Adam Oleksy

Karolina Chodnicka

Justyna Dobkowska

Magdalena Komorowska

Katarzyna Orłowska

Natalia Orłowska

Paulina Dłużniewska

Urszula Łysiak

Natalia Szymanowska

Magdalena Popielarczyk

Katarzyna Greber

Marcin Chrostowski

Urszula Wiśniewska

Aleksandra Frołow

Mateusz Remez

Anna Płocka

Karol Chojnowski

Maciej Roszkowski


Prymusi 2008

Adam Oleksy

Justyna Jaroszewska

Martyna Michalska

Aleksandra Frołow

Sylwia Wądołowska

Karolina Chodnicka

Justyna Dobkowska

Wioleta Gronostajska

Magdalena Komorowska

Natalia Orłowska

Natalia Szymanowska

Aleksandra Konopko

Patrycja Łuniewska

Marta Urbanowska

Katarzyna Pieńkowska

Kinga Karwowska

Izabela Chełstowska

Marcin Brzozowski

Katarzyna Orłowska

Adrianna Weronika Łapicka

Martyna Sobocińska

Paulina Maliszewska

Iza Serafińska

Aneta Dąbrowska


Prymusi 2007

Komorowska Magdalena

Dobkowska Justyna

Gronostajska Wioleta

Łępicka Adriana Weronika

Dąbrowska Dominika

Płocka Anna

Sobocińska Martyna

Chojnowski Karol

Łysiak Urszula

Szymanowska Natalia

Roszkowski Maciej

Greber Katarzyna

Michalska Martyna

Jaroszewska Justyna

Łuniewska Patrycja

Urbanowska Marta

Serafińska Izabela

Dąbrowska Aneta

Prażych Paweł

Nurczyk Ewelina

Boguska Pamela

Borawska Małgorzata

Karwowska Kamila

Szczęsna Ewelina

Sokołowski Patryk


Prymusi 2006

Justyna Jaroszewska

Martyna Michalska

Marta Urbanowska

Anna Grądzka

Patrycja Łuniewska

Izabela Serafińska

Maciej Nierodzik

Justyna Domitrz

Marlena Tercjak

Paweł Prażych

Maciej Brzozowski

Weronika Łuba

Ewelina Nurczyk

Pamela Boguska

Małgorzata Borawska

Kamila Karwowska

Ewelina Szczęsna

Katarzyna Bazydło

Żaneta Kołakowska

Patryk Sokołowski

Krzysztof Makowski

Małgorzata Myślińska

Monika Paniczko

Milena Kurpiewska

Maja Borusiewicz

Milena Myssera

Katarzyna Dera

Beata Kaczmarczyk

Paulina Zwierzyńska

Natalia Makowska

Emilia Jachimowicz

Krzysztof Kazimierski

Rafał Resko


Prymusi 2005

Chojnowska Katarzyna

Grodzki Michał

Szczęsna Ewelina

Radgowska Paulina

Korzeniecka Klaudia

Just Zbigniew

Kurpiewska Milena

Zwierzyńska Paulina

Kaczmarczyk Beata

Makowska Natalia

Nurczyk Ewelina

Borkowska Ewa

Wróbel Monika

RainkoDamian

Górski Arkadiusz

Kowalczyk Artur

Wiśniewicz Krystian

Myślińska Małgorzata

Rupacz Paulina

Paniczko Monika

Jachimowicz Emilia

Kazimierski Krzysztof

Borawska Małgorzata

Kołakowska Żaneta

Kuźma Emil


Prymusi 2004

Paweł Smiarowski
Ewa Dobrołowicz
Monika Sztachańska
Milena Kurpiewska
Katarzyna Chojnowska
Milena Myssera
Magda Szulc
Bartosz Pietrzak
Beata Kaczmarczyk
Emilia Jachimowicz
Arkadiusz Górski
Klaudia Korzeniecka
Paulina Radgowska

Prymusi 2003

Katarzyna Chojnowska
Klaudia Korzeniecka
Damian Rainko
Krzysztof Pietras
Monika Wróbel
Magdalena Szulc
Monika Sztachańska
Ewa Dobrołowicz
Paweł Śmiarowski
Katarzyna Rybicka
Monika Wojciechowska

Sylwia Sawicka

Beata Danowksa
Piotr Kroll
Jarosław Cichocki
Beata Mojsa
Aneta Chojnowksa
Bogumiła Pawelczyk
Marta Łysiak
Judyta Chojnowska
Emilia Chojnowksa
Beata Szwarczewska
Tomasz Ciepał


Prymusi 2002

Magdalena Szulc Magdalena Zyskowska
Marta Smętek Judyta Chojnowska
Ewa Dobrołowicz Bogumiła Pawelczyk
Katarzyna Gniazdowska Izabela Wądołowska
Paweł Śmiarowski Ewa Woleńska
Ida Konopka Marta Łysiak
Agnieszka Kotuniak Agnieszka Kraińska
Ewelina Szymanowska Karolina Kulm
Magdalena Tomaszewska Emilia Danowska
Anna Danowska Katarzyna Mirkowska
Katarzyna Rybicka Paweł Jasiński
Monika Wojciechowska Marta Sztachańska
Sylwia Sawicka Magdalena Nierodzik
Beata Danowska Magdalena Pruszko
Piotr Kroll Milena Małachowska
Beata Mojsa Marta Zaniewska
Natalia Ołdak Iwona Gieraga
Emilia Chojnowska Martyna Kossakowska
Jowita Lubjejewska Dorota Style
Monika Muzyk

Prymusi 2001

Agnieszka Kraińska Emilia Chojnowska
Magdalena Pruszko Rafał Chojnowski
Sylwia Sawicka Tomasz Ciepał
Judyta Chojnowska Beata Cudnik
Beata Danowska Paweł Jasiński
Emilia Danowska Anna Kalinowska
Magdalena Nierodzik Martyna Kosakowska
Izabela Wądołowska Karolina Kulma
Aneta Chojnowska Jowita Lubierawska
Iwona Gieraga Milena Małachowska
Marta Łysiak Beata Mojsa
Anna Nowakowska Monika Muzyk
Marta Olszewska Natalia Ołdak
Dorota Styła Bogumiła Pawelczyk
Sylwia Zapert Ewa Woleńska
Kinga Zaczek Magdalena Zyskowska
Łukasz Cekała Jolanta Żukowska
Joanna Wyrwas

Prymusi 2000

Anna Nowakowska,

Rafał Chojnowski,

Iwona Gieraga,

Magdalena Nierodzik,

Agnieszka Kraińska,

Marta Sztachańska,

Emilia Danowska.