RekrutacjaZgłoszenie ucznia chętnego do podjęcia nauki

w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży

plik do pobrania


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I publicznych gimnazjów Miasta Łomży na rok szkolny 2016/2017

1.      Rekrutacją objęte są dzieci z rocznika 2003 na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

 

2.      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego, w oparciu o kryteria określone uchwałą Nr177/XXII/16Rady Miasta Łomży z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada  2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942). 

 

3.      Terminy postępowania rekrutacyjnego określił Podlaski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 5 z dnia 27 stycznia 2016 r.

                                                                                                                                 Załącznik nr 1

            do zarządzenia Nr 5/2016

            Podlaskiego Kuratora Oświaty

            z dnia 27 stycznia 2016 roku

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.03÷20.04.2016 r.

do godz. 15:00

27.07÷29.07.2016 r.

do godz. 15:00

24.03÷8.04.2016 r. do godz. 15:00

(do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, publicznego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem sportowym, publicznego gimnazjum dwujęzycznego oraz publicznego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem dwujęzycznym

lub oddziałem międzynarodowym)

2.  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (na

warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w publicznym gimnazjum sportowym, publicznym gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym), o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

11.04÷14.04. 2016 r.

1.08.2016 r.

3.  

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (w publicznym gimnazjum dwujęzycznym, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym), o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art.

7b ust. 1c ustawy

11.04÷14.04. 2016 r.

1.08.2016 r.

4.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

15.04.2016 r.

o godz. 15:00

2.08.2016 r.

o godz. 15:00  

5.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem

międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

15.04.2016 r.

o godz. 15:00

2.08.2016 r.

o godz. 15:00

6.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

24.06÷28.06.2016 r.

do godz. 15:00

X

7.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

29.06÷30.06.2016 r.

4.08.2016 r.

8.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2016 r.

o godz. 15:00

08.08.2016 r.

o godz. 15:00

9.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

do 7.07.2016 r. do godz. 15:00

09.08÷10.08.2016 r.

do godz. 15:00

10.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.07.2016 r.

o godz. 15:00

12.08.2016 r.

o godz. 15:00

 

Zasady przyjęć kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Zgłoszenie rodzice/opiekunowie prawni wypełniają w formie elektronicznej na stronie : nabor.pcss.pl/lomza, a następnie podpisane składają w formie papierowej w szkole obwodowej. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie odręcznie. Wzór zgłoszenia dostępny będzie w każdym gimnazjum Miasta Łomży od dnia 24 marca 2016 roku.

Zasady przyjęć kandydatów spoza obwodu

1.      Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza miastem Łomża, mogą zostać przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

2.      Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego poza obwodem wybranego gimnazjum wypełniają Wniosek o przyjęcie do gimnazjum w formie elektronicznej na stronie: nabor.pcss.pl/lomza, a następnie podpisany składają w formie papierowej
w szkole pierwszego wyboru (według p preferencji).Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Wzór wniosku dostępny będzie w każdym gimnazjum Miasta Łomży od dnia 24 marca 2016 roku.

3.      Rodzice opiekunowie prawni wskazują od  1 do 2 wybranych gimnazjów
w preferowanej przez siebie kolejności. Gimnazjum wybrane na pozycji 1 nazywane jest szkołą pierwszego wyboru.

 

4.      W przypadku gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane do przyjęcia do wybranego gimnazjum poza obwodem, zostanie zakwalifikowane do gimnazjum obwodowego.

 

5.      Do wniosku należy dołączyć, we wskazanych terminach, wymagane dokumenty:

*świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

*zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeśli kandydat uzyskał tytuł laureata lub finalisty,

*inne dokumenty wymagane przy rekrutacji.

 

6.      Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru (wskazanej jako pierwsza).

 

7.      Rodzice/opiekunowie prawni składają tylko jeden wniosek. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje zapisanie wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

 

8.      Wnioski8 złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

9.      Dyrektor gimnazjum  pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie
i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym.

 

10.  W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum obowiązują kryteria określone w § 4 Uchwały Nr 177/XXII/16 z dnia 24 lutego 2016 roku:

* w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

*niepełnosprawność dziecka – 4 pkt;

* miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt;

* w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

 

11.  W do gimnazjum w pierwszej kolejności przyjmowaniu są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
z  przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2pkt. 8 (ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty –Dz.U. z 2015 r. poz.2156 za zm.) jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

12.  Do wniosku rodzic/opiekun prawny kandydata załącza określone w uchwale Rady Miasta Łomża dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów

 

13.  Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

14.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

 

15.  Na podstawie spełniania przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

16.  Komisja rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły.

 

17.  Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego do danego gimnazjum składają pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka, w gimnazjum do którego dziecko zostało zakwalifikowane, we wskazanym  terminie (harmonogram kuratorium).

 

18.  Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka do gimnazjum,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych kandydata
z zapewnionego miejsca w danej szkole i będzie skutkować jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w danej szkole.

 

19.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia do danej szkoły i rodzice/opiekunowie prawni dziecka potwierdzili wolę zapisania dziecka do danej szkoły we wskazanym terminie oraz dostarczyli
w odpowiednim terminie inne wymagane dokumenty.

 

20.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.