Sukces naszej uczennicy!VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
W Preambule Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): czytamy: „W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walczšc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dšżeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z broniš w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłš reżimowi komunistycznemu...”
W tym roku po raz VI został ogłoszony przez Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej Ogólnopolski Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, którego celem było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konkurs upowszechnia wœród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzę o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległoœć Polski po II wojnie œwiatowej. Celem organizatorów jest również upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamoœci narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów
i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalnoœci drugiej konspiracji w latach 1944-1963. Bioršc udział w tym konkursie uczniowie mogš kultywować wartoœci, ideały i postawy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczšcych o suwerennš Polskę po zakończeniu II wojny œwiatowej oraz wzbogacać wiedzę historycznš o nieznane wczeœniej treœci na temat Żołnierz Wyklętych.
Na I etap konkursu prace przyjmowane były w jednym z 4 regionów. Do Lublina przesyłały województwa: lubelskie, mazowieckie, œwiętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.
W kategorii prace plastyczne III miejsce zdobyła Anna Dšbrowska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży. Jej opiekunem artystycznym jest Krystyna Kamińska
Uroczyste podsumowanie I etapu odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Błękitnej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4. Rozstrzygnięcie konkursu będzie elementem oficjalnych państwowo-samorzšdowo-społecznych uroczystoœci w Lublinie.


28-02-2017, 13:00